Official Importer TeleflexGFI Belgium


Official importer Bigas Benelux, France and UK

Garantie andere merken (waaronder Bigas)
- de garantietermijn bedraagt 24 maanden vanaf datum van aankoop;
- onderdelen worden omgeruild voor herstelde onderdelen;
- de aankoopfactuur + installatiefactuur hoeft u enkel mee te sturen indien de fabricatiedatum van het onderdeel ouder is dan 18 maanden.

Garantie andere merken (waaronder Bigas)
- garantie de 24 mois;
- les pièces sont échangées pour des pièces réparées (veuillez nous renvoyer la facture d'achat avec la pièce cassé);
- il faut seulement envoyer la facture de installation et facture d'achat si la date de fabrication des pièces est plus vieux que 18 mois.

Garantievoorwaarden voor TeleflexGFI
Conditions de garantie pour TeleflexGFI

Artikel 1: Termijn
- Op de onderdelen van Koltec, Necam en AG is er een garantie van 24 maanden.
- Arbeidsloon wordt in geen geval vergoed.

Artikel 2: Procedure
De procedure voor onderdelen onder garantie gaat als volgt:

U stuurt het defecte onderdeel naar ons terug, samen met:
- een kopij van de installatiefactuur;
- het ingevulde retourformulier (voor elk onderdeel afzonderlijk!);
- het ingevulde garantieformulier (wordt vanaf heden bij de kits meegeleverd).

Wij verzamelen de defecte onderdelen, en sturen dit dan in één batch terug naar de fabrikant (TeleflexGFI). Indien de fabrikant het onderdeel beschouwt als onder garantie, dan maken zij aan ons een creditnota voor het betreffende onderdeel. Houd rekening met een termijn van 60 dagen.

Op onze beurt maken wij een creditnota aan u voor het defecte onderdeel. Dit kan verrekend worden met een volgende bestelling, of kan op uw vraag ook teruggestort worden op uw rekening.

Concreet betekent dit dus dat u het vervangingsonderdeel eerst dient aan te kopen, waarvoor u nadien een creditnota ontvangt.

Vergeet niet in te vullen: klachtomschrijving. Dit mag u invullen in het deel dat normaal bestemd is voor de Helpdesk van Teleflex.

Onderdelen die gedemonteerd werden of waarvan onderdelen ontbreken (bvb. afsluiter verwijderd van verdamper) worden niet aanvaard onder garantie.

Artikel 3: Behoort niet tot de garantie
- Arbeidsloon wordt in geen enkel geval vergoed.
- Enkel de onderdelen zelf vallen onder de garantie. Schade die veroorzaakt door het defecte onderdeel wordt in geen geval door ons vergoed.

- Enkel onderdelen die door de fabrikant, TeleflexGFI, als garantie beschouwd worden, vallen onder de garantie.
- Verzendkosten zijn steeds ten laste van de installateur, en worden in geen geval door ons vergoed.

Conditions de garantie

Artikel 1: Terme
- Aux produits de Koltec, Necam et AG, il y a une garantie de 24 mois.

Artikel 2: Procédure
La procédure pour les pièces sous garantie se passe comme suivant:

Vous envoyez la pièce avec un défet à nous, ensemble avec:
- une copy de la facture d’installation ;
- la formulaire de retour (pour chaque pièce !);
- le formulaire de garantie (est livré maintenant avec tous les kits).

Nous assemblons tous les pièces et les envoyons en une batch au fabricant (TeleflexGFI). Si le fabricant trouve que la pièce est sous garantie, on nous fait une note de crédit pour la pièce sous garantie. Contez sur un délai de 30 à 60 jours.

Quand nous recevons une note de crédit du fabrikant, nous vous faisons une note de crédit à vous. Cette note de crédit peut être réglée avec votre prochaine commande, ou peut être remboursé sur votre compte bancaire (sur demande).

Alors, ça veut dire que c’est nécessaire que vous achetez d’abord une pièce de replacement, après laquelle vous recevez une note de crédit.

Des pièces qui ont été démonté ou de lesquels des parties manquent (par exemple: l’électrovanne n’est plus sur le vaporisateur) ne tombent pas sous garantie.

Artikel 3: Pas sous garantie
- Main d'œuvre n'est pas couvert sous la garantie.
- Seulement les pièces mêmes peuvent être sous garantie. Des dégâts causé par une pièce n’est pas sous garantie.
- Seulement les pièces qui sont considéré sous garantie par le fabricant, TeleflexGFI, peuvent être sous garantie.
- Les frais de transport sont toujours à la charge de l’installateur.

U twijfelt of onder garantie?
U wenst op voorhand te weten of een onderdeel al dan niet onder garantie valt

Stuur een email naar teleflexgfi-garantie@vanmeenen.com met volgende gegevens:

- voertuig (merk en type);
- inbouwdatum;
- klachtomschrijving met een beschrijving van de maatregelen die eventueel reeds genomen om het probleem op te lossen.

Vous hésitez si sous garantie?
Si vous voulez savoir en avance si une pièce est sous garantie ou pas:

Envoyez un email à teleflexgfi-garantie@vanmeenen.com avec les dates suivants:

- voiture (marque et modèle);
- date de installation;
- description de complaint et des mesures qui ont été pris pour résoudre le problème.

LPG Techniek Van Meenen bvba - Copyright © 2007 - Alle rechten voorbehouden. LPG Techniek Van Meenen bvba kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden in deze website. Het is desondanks wel de bedoeling om deze website zo accuraat mogelijk te houden. Indien u opmerkingen heeft, aarzel niet en stuur een mailtje naar de webmaster Ives Van Meenen: ives@vanmeenen.com.